×

Niniejsza strona internetowa jest własnością firmy ANDERSKI. Korzystając z niniejszej Strony i/lub pobierając z niej materiały informacyjne, wyrażacie Państwo zgodę na związanie warunkami korzystania zawartymi w niniejszym dokumencie ("Dokument Umowy"). Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na związanie poniższymi warunkami korzystania ze Strony,prosimy z niej nie korzystać i nie pobierać z niej żadnych materiałów.

 

Ograniczona licencja

Anderski upoważnia Państwa do wyświetlania strony i pobierania z niej materiałów jedynie w celu osobistego, niekomercyjnego wewnętrznego użytku, chyba że uzyskają Państwo uprawnienia w formie pisemnej lub uprawnienia takie wynikają z warunków licencji dołączonych lub dostarczonych z Materiałami. Upoważnienie takie nie oznacza przeniesienia praw do Materiałów lub ich egzemplarzy oraz podlega następującym ograniczeniom:

  • zobowiązani są Państwo zachować - na wszystkich kopiach ściągniętych Materiałów - informację o wszystkich prawach autorskich i innych prawnie zastrzeżonych ograniczeniach zawartych w Materiałach;

  • nie wolno Państwu w żaden sposób zmieniać Materiałów, powielać, prezentować, dystrybuować, jak również używać ich w jakikolwiek inny sposób w celach publicznych lub komercyjnych;

  • nie wolno Państwu przekazywać Materiałów żadnej innej osobie bez poinformowania jej o obowiązkach wynikających z niniejszego Dokumentu Umowy i wyrażenia przez tą osobę zgody, na związanie się warunkami niniejszego Dokumentu.

Zobowiązani są Państwo przestrzegać dodatkowych ograniczeń wyświetlanych na Stronie. Ograniczenia te mogą podlegać zmianom.

Niniejsza Strona, łącznie ze wszystkimi Materiałami, jest chroniona przepisami z zakresu ochrony praw autorskich. Przy korzystaniu ze Strony zobowiązują się Państwo przestrzegać przepisów z zakresu ochrony praw autorskich i zapobiegać bezprawnemu kopiowaniu Materiałów. Poza prawami wyraźnie przyznanymi w niniejszym Dokumencie Umowy, Anderski nie udziela Państwu żadnego wyraźnego lub dorozumianego prawa do znaków towarowych, praw autorskich, tajemnicy handlowej i innych praw własności intelektualnej.

 

Odpowiedzialność

Materiały mogą zawierać nieścisłości, błędy i przeoczenia. Anderski nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów, jak również rzetelności porad, opinii, oświadczeń lub innych informacji wyświetlanych na Stronie lub dystrybuowanych poprzez Stronę ("porada"). Potwierdzają Państwo świadomość faktu, że jakiekolwiek wykorzystanie takiej porady odbywa się wyłącznie na Państwa własne ryzyko. Anderski zastrzega sobie prawo, według swojego uznania, do dokonywania poprawek na tej Stronie, w zakresie, jaki uzna za stosowne. Anderski może w każdym momencie, bez uprzedzenia, dokonywać dowolnych zmian na stronie, w materiałach, informacjach, produktach, programach, usługach lub cenach opisanych na Stronie.

Niniejsza strona, porady i materiały na niej zawarte, jak również dostępne na niej oprogramowanie udostępniane są w takiej formie, w jakiej się znajdują - bez jakiejkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej, włączając w szczególności gwarancje wartości handlowej, nienaruszania praw osób trzecich, właściwości dla jakiegokolwiek szczególnego celu, własności, zwyczajów lub praktyk handlowych.

Odnośniki do innych stron internetowych

Strony internetowe firmy Anderski mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych należących do odrębnych podmiotów prawnych nie powiązanych z firmą Anderski.

 

Anderski nie kontroluje zawartości takich stron (jak również odnośników na nich się znajdujących) i nie jest odpowiedzialny za ich zawartość. Jeśli Państwo decydujecie się odwiedzić taką stronę, czynicie to wyłącznie na własne ryzyko i w Państwa gestii leży przedsięwzięcie niezbędnych środków, aby uchronić się przed wirusami lub innymi zagrożeniami. Anderski nie gwarantuje i nie odpowiada za zawartość żadnej takiej strony i informacji na temat produktów bądź usług na niej opisanych. Zamieszczone na naszej stronie odnośniki nie oznaczają, że:

Anderski sponsoruje, popiera, jest stowarzyszony bądź zrzeszony z właścicielem strony lub jest prawnie upoważniony do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich przedstawionych na Stronie, bądź dostępnych poprzez odnośniki, lub jakakolwiek firma lub instytucja, do stron której prowadzą odnośniki, jest upoważniona do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich firmy Anderski lub firm z nią powiązanych lub zależnych.

 

Informacje dostarczane przez użytkownika

Wyrażacie Państwo zgodę, aby wszelkie informacje i materiały dostarczone przez Państwa, jak również przez osoby reprezentujące Państwa, na potrzeby niniejszej Strony nie były traktowane jako poufne ani zastrzeżone, za wyjątkiem danych i materiałów uznanych za poufne w ustawie o ochronie danych osobowych.

Anderski wykorzystuje dane osobowe Państwa w celu oferowania Państwu usług oraz lepszego zrozumienia Państwa potrzeb i zainteresowań. Informacje te umożliwiają w szczególności zakończenie transakcji lub złożenie zamówienia, przesłanie wiadomości, świadczenie usług i pomocy technicznej, informowanie o nowych usługach i korzyściach, personalizację ofert promocyjnych i niektórych witryn Anderski. Anderski może czasem wykorzystywać Państwa dane do kontaktowania się z Państwem w celu badania rynku produktów i usług. Dane te nie są wykorzystywane przez Anderski do jakichkolwiek innych celów i nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia usług.

Anderski nie sprzedaje, nie wypożycza, ani nie dzierżawi danych osobowych Państwa stronom trzecim. Prośba o udzielenie zgody przez Państwa pojawi się przy udostępnianiu przez Państwa danych.

Dostawcy usług dla Anderski muszą zapewnić poufność danych uzyskanych w imieniu firmy Anderski i nie wolno im wykorzystywać ich do jakichkolwiek innych celów niż świadczenie usług wykonywanych dla Anderski.

Firma Anderski dołoży wszelkich starań, aby zachować poprawność Państwa danych osobowych. Anderski umożliwi Państwu dostęp do Państwa danych oraz możliwość zmiany takich informacji za pośrednictwem Internetu.

Dostarczając firmie Anderski takie informacje lub materiały, udzielają Państwo nieograniczonej, nieodwołalnej, bezpłatnej licencji na ich wykorzystywanie, powielanie, przedstawianie, publiczne prezentowanie, przesyłanie i dystrybuowanie - z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych. Wyrażacie Państwo również zgodę, aby Anderski wykorzystywał wszelkie idee, pomysły i know-how, które zostały przez Państwa dostarczone na potrzeby niniejszej Strony.

 

Ponadto Państwo:

oświadczają i gwarantują, że informacje lub materiały dostarczane przez Państwa na potrzeby niniejszej Strony nie zawierają treści nieprzyzwoitych, zniesławiających, molestujących, gróźb oraz innych treści zabronionych prawem, jak również nie zawierają materiałów prawnie zastrzeżonych osób trzecich i potwierdzają świadomość faktu, że firma Anderski zabrania dostarczania jej takich informacji i materiałów na potrzeby niniejszej Strony.

 

Anderski zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia dowolnych fragmentów Strony lub niniejszego Dokumentu Umowy, w całości lub w części, w dowolnym czasie. Zmiany niniejszego Dokumentu Umowy obowiązują od momentu, gdy informacja o takich zmianach zostaje zamieszczona na Stronie. Dalsze użytkowanie Strony, po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany do niniejszego Dokumentu Umowy, traktowane jest jako akceptacja wprowadzonych zmian.

Anderski może w dowolnym momencie zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać dowolną część Strony, a także wszystkie jej funkcjonalności. Anderski może również bez uprzedzenia nałożyć ograniczenia na pewne funkcjonalności Strony lub związane z nią usługi bez ponoszenia odpowiedzialności za takie zmiany. Anderski może także cofnąć pozwolenia, prawa i licencje udzielone powyżej. W takim przypadku zobowiązani są Państwo zniszczyć niezwłocznie wszelkie Materiały.

 

Wszystkie oznaczenia produktów oraz nazwy firm są zastrzeżonymi znakami handlowymi. W przypadku używania ich przez firmy trzecie na ich własny użytek naruszone mogą zostać prawa ich właścicieli.